„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Informace pro ZÁJEMCE o naši službu > Průběh jednání se zájemcem o naší službu

 Jednání se zájemcem o poskytování sociální služby DS Třeboň

 „Jak je každý den jiný a každý člověk jedinečný, tak i každé jednání je jiné, pro jeho účastníky jedinečné“

Vysvětlení pojmů, které jsou v textu níže použity:
Zájemce o naší službu - zájemce, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci řeší Žádostí o poskytování sociální služby DS Třeboň
Žadatel - zájemce, který podal žádost do DS, proběhlo u něj Sociální šetření a na základě zjištěných informací byla jeho žádost zařazena do Evidence žadatelů o poskytování naší služby
Zástupce zájemce/žadatele: nejčastěji opatrovník nebo zplnomocněný zástupce, dále zástupce Obecního úřadu ORP, …
Pečující/blízká osoba zájemce/žadatele, dále jen pečující: nejčastěji rodinný příslušník

Účastníci jednání: pověření zaměstnanci DS (vedoucí DS, sociální pracovníci, vedoucí úseků péče), zájemce/žadatel, jeho zástupce a pečující, případně sociální pracovník zdravotnického zařízení lůžkové péče.
Vyžaduje-li to situace je k jednání přizván externí odborník, např. právník, psycholog, logoped, osobní asistent atd. 

Každé jednání začíná Žádostí o poskytování sociální služby DOMOV SENIORŮ TŘEBOŇ
Formulář žádosti lze získat:

 • osobně, vyzvednutím v DS, na adrese Daskabát 306, 379 01 Třeboň, v kanceláři vedoucí DS, případně v kanceláři finančního referenta
 • na webových stránkách DS, www.dstrebon.cz, v sekci Informace pro ŽADATELE
 • na požádání zašleme formulář e-mailem nebo poštou, na předem určenou adresu

Způsob podání žádosti/způsob jejího doručení:

 • osobně v DS, na adrese Daskabát 306, 379 01 Třeboň, v kanceláři vedoucí DS, případně v kanceláři finančního referenta
 • poštou, na adresu DS
 • e-mailem, žádost se nascanuje a s průvodním dopisem se zašle na e-mailovou adresu vedoucí DS, vedouci@dstrebon.cz

Finanční referent zapíše každou, kompletně vyplněnou příchozí žádost, se kterou následně pracují sociální pracovníci.
Kompletní žádost: žádost, která je podepsaná zájemcem nebo jeho zástupcem a obě strany formuláře jsou vyplněné, tj. i 2. strana „Posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce“.
Pouze ve výjimečných případech může být posudek registrujícího praktického lékaře nahrazen jinou lékařskou zprávu, která popisuje aktuální zdravotní stav zájemce.
Posudek lékaře nesmí být starší 6 měsíců.

Nejpozději do 3 týdnů od doručení žádosti se sociální pracovník telefonicky spojí se zájemcem/jeho zástupcem, případně s kontaktní osobou uvedenou na žádosti, aby se společně domluvili na termínu a místě sociálního šetření.

Sociální šetření
Sociální šetření je parketou sociálních pracovníků.
Sociální šetření proběhne v místě aktuálního pobytu zájemce (v domácnosti zájemce, ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, …).
Cílem sociálního šetření je vzájemně se poznat, informovat se, představit naši službu a společně řešit nepříznivou sociální situaci zájemce, ...
Velmi často se jedná o první osobní kontakt se zájemcem, o první krok budoucí komunikace a spolupráce.

Standardně do 14 dní po proběhnutí sociálního šetření odešle vedení DS zájemci/jeho zástupci Písemné vyjádření vedení DS k jeho žádosti
Ve většině případů zájemce obdrží:
"
Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o poskytování sociální služby DS Třeboň"
Zájemce se mění na žadatele, jeho žádost je zařazena do evidenci žadatelů, žadatel čeká na uvolnění kapacity, na vhodné místo. Vedení DS toho času nemůže uzavřít se žadatelem smlouvu, protože nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, nemá pro žadatele volné, vhodné místo.

Negativní vyjádření k žádosti:
"
Oznámení o odmítnutí poskytování sociální služby DS Třeboň/zamítnutí žádosti zájemce"
V rámci sociálního šetření byla zjištěna skutečnost, uvedená v § 91, odst. 3, písmena a), c), d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:
Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36: poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • zájemce není schopen pobytu v domově seniorů z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově seniorů nebo

d) osobě, která žádá o poskytování sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

......

Evidence žadatelů o poskytování sociální služby DS Třeboň
Žádosti těchto žadatelů vedou jak v písemné, tak v elektronické podobě (IS Cygnus) sociální pracovníci.
Délka evidence žádosti není pro přijetí žadatele do DS rozhodující. 
Pokud o umístění v DS žádá manželský pár, jsou jejich žádosti posuzovány jednotlivě, individuálně.

Aktualizace žádostí
Žadatel/jeho zástupce či pečující informuje soc. pracovníky o všech podstatných změnách, které na straně žadatele po podání jeho žádosti a zařazení do evidence žadatelů nastaly.
Sociální pracovníci díky aktualizaci vyhodnocují/přehodnocují urgentnost/akutnost řešení nepříznivé sociální situace žadatele, a získávají další, nové informace, které mají vliv na vhodné místo pro žadatele.
Předmět aktualizace = co je potřeba sdělovat:

 • změny zdravotního stavu žadatele
 • snížení soběstačnosti/sebeobsluhy žadatele
 • změnu stupně přiznaného příspěvku na péči
 • omezení svéprávnosti žadatele/zastupování žadatele
 • omezení možností, schopností pečující osoby o žadatele nadále pečovat/úmrtí pečující osoby
 • nedostupnost terénních služeb v místě, kde se žadatel nachází, nedostatečnou kapacitu těchto služeb zajistit žadateli kvalitní a potřebnou péči

Současně sociální pracovníci prosí o sdělení informace:

 • že žadatel byl přijat do jiného zařízení sociálních služeb a zda i přes toto přijetí má zájem o vedení své žádosti v evidenci žadatelů DS Třeboň
 • že žádost není již aktuální, nejčastěji z důvodu úmrtí žadatele

Komu a jakou formou se tyto informace sdělují:
Sociálním pracovníkům, nejlépe osobně v DS, telefonicky na tel. čísle 384 389 217 nebo písemně na e-mailové adresy: socialni@dstrebon.cz, socialni2@dstrebon.cz.

Vyřazení žádosti z evidence žadatelů
K vyřazení žádosti, může dojít pouze ze strany žadatele/jeho zástupce/pečujího, písemnou formou - poštou na adresu DS nebo e-mailem na e-mailové adresy: socialni@dstrebon.cz, socialni2@dstrebon.cz.

Aktualizace žádostí ze strany vedení DS:
Tato aktualizace se provádí 1 x ročně, s cílem, ověřit aktuálnost všech evidovaných žádostí a aktuálnost informací uvedených na žádosti.

Jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby DS Třeboň, dále jen Jednání o uzavření smlouvy
V DS se uvolní lůžko → Jednání o uzavření smlouvy s budoucím klientem DS
Toto jednání vede sociální pracovník a vedoucí úseku péče.
Pro jednání sociální pracovník zvolí žadatele z evidence žadatelů, jehož situace vyžaduje z naší strany urgentní/akutní řešení a jemuž co nejvíce vyhovuje uvolněné místo.
Na jednání se ověří aktuálnost informací ze sociálního šetření a dalších informací, které sociální pracovníci dodatečně po šetření obdrželi.
Předmětem jednání je především Smlouva o poskytování naší služby, včetně všech jejích příloh a souvisejících dokumentů.
Při jednání sociální pracovník dbá na jasné právní postavení žadatele (omezení svéprávnosti, zastupování, kým a v jakých záležitostech, …). Sociální pracovník jedná vždy v souladu s příslušným usnesením/rozhodnutím soudu nebo s obsahem úředně ověřené plné moci k zastupování žadatele.
Pokud žadatel není schopen dostatečně porozumět obsahu jednání ani zjednodušenému výkladu smlouvy a není již schopen k jednání někoho zplnomocnit, je nutné podat soudu návrh na omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, pokud již nebylo podáno.
Žadatele, který podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopen sám jednat a nemá soudem ustanoveného opatrovníka nebo zplnomocněného zástupce na základě plné moci, zastupuje při uzavírání smlouvy s naším zařízením Městský úřad Třeboň (obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla zařízení sociálních služeb). 

V rámci jednání sociální pracovník, vedoucí úseku péče, žadatel/jeho zástupce/pečující společně definují budoucí zakázku žadatele, budují základ pro Individuální plánování průběhu sociálních služeb, včetně hladkého průběhu adaptace nově příchozího klienta do DS.
Je-li naše služba schopna uspokojit zakázku žadatele, jednání se chýlí ke konci = řeší se zahájení poskytování naší služby/příchod žadatele do DS.
V této fázi jednání je důležitá součinnost rodiny, blízkých žadatele.
Sociální pracovník předá rodině formulář s názvem "Můj dosavadní život", který je potřeba vyplnit a odevzdat před zahájením poskytování naší služby.
Sociální pracovník dále informuje rodinu o možnosti a důvodech dovybavení pokoje jejich blízkého v DS.
Cílem je, snazší adaptace nově příchozího klienta, aby pro něj nebylo vše nové, cizí, neznámé, …, je potřeba obklopit jej „jeho“ věcmi, věcmi, se kterými doposud žil, které používal, které jsou mu jakkoli vzácné.

Úspěšné jednání, v jehož průběhu nenastala žádná nestandardní situace je ukončeno tím, že žadateli/jeho zástupci je doručeno (poštou nebo osobně) "Oznámení o přijetí do Domova seniorů Třeboň, v němž jsou uvedeny základní informace k zahájení poskytování naší služby".