„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Informace pro ZÁJEMCE o naši službu > Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby

Sociální služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování sociální služby.
Smlouva obsahuje náležitosti dle §91 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Při uzavírání Smlouvy nebo dodatků ke smlouvě je odpovědný zaměstnanec povinen vždy dbát na jasné právní postavení žadatele/klienta (omezení svéprávnosti, zastupování).
Možnost zastoupení dle §91 odst(6):
Osobu, která podle lék. posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá soudem ustanoveného opatrovníka nebo zplnomocněného zástupce na základě úředně ověřené plné moci, zastupuje při uzavírání smlouvy s naším zařízením Městský úřad Třeboň (obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla zařízení soc.služeb).
Smlouva nesmí být uzavírána pod nátlakem z jakékoliv strany a nesmí neoprávněně znevýhodňovat žádnou ze smluvních stran.

Úhrada za poskytování sociální služby

Výpočet úhrady je samostatnou přílohou smlouvy o poskytování sociální služby.
Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.

Ze svých příjmů si klient hradí ubytování a stravu, viz platný Sazebník poskytované sociální služby.
Po úhradě těchto nákladů musí klientovi zůstat částka alespoň 15 % jeho příjmů.

Pokud klient nemá na zaplacení celé úhrady dle Sazebníku poskytovaných sociálních služeb, tato úhrada se mu automaticky dle zákona snižuje → v tomto případě je poskytovatel oprávněn oslovit rodinné příslušníky, případně další blízké osoby, zda jsou ochotni/schopni podílet se na úhradě nákladů za poskytované služby.
Tato spoluúčast je v současné době dobrovolná a probíhá na základě „Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů“.

Úhrada může být zaplacena:

  • v hotovosti v pokladně poskytovatele,
  • hromadným seznamem s následným vyúčtováním nebo
  • převodem na účet poskytovatele.

Úhrada za ošetřovatelskou péči

Základní ošetřovatelská péče je plně hrazena z příspěvku na péči, který ode dne příchodu klienta do Domova náleží poskytovateli sociální služby, tedy DS Třeboň.

Lékařem indikovaná zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Doplatky za léky a případné regulační poplatky si klient hradí z vlastních finančních zdrojů.
Inkontinenční pomůcky, nad rámec poukazu předepsaného lékařem si klient hradí z vlastních finančních zdrojů.