„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Informace pro ZÁJEMCE o naši službu > Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby

Sociální služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva obsahuje náležitosti dle §91 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Při uzavírání Smlouvy nebo dodatků ke smlouvě je odpovědný zaměstnanec povinen vždy dbát na jasné právní postavení žadatele/klienta (omezení svéprávnosti, zastupování).

Osobu, která podle lék. posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá soudem ustanoveného opatrovníka nebo zplnomocněného zástupce na základě úředně ověřené plné moci, zastupuje při uzavírání smlouvy s naším zařízením Městský úřad Třeboň (obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla zařízení soc.služeb).

Smlouva nesmí být uzavírána pod nátlakem z jakékoliv strany a nesmí neoprávněně znevýhodňovat žádnou ze smluvních stran.

Úhrada za poskytovanou sociální služby

Výpočet úhrady je samostatnou přílohou smlouvy o poskytování sociální služby.

Klient hradí z vlastních příjmů (z důchodu, případně z dalších příjmů):

1. Pobyt v DS = (ubytování + celodenní stravování)

Ubytování: úhrada za ubytování zahrnuje i nezbytné provozní náklady (teplo, elektřina, vodné a stočné) a související služby (úklid, odvoz odpadu, veškeré praní, žehlení a drobné opravy prádla osobního i ložního).

Celodenní stravování: náklady na potraviny + režie spojená s přípravou stravy

Úhrada za poskytovanou sociální službu/za pobyt v DS se sjednává na základě platného Sazebníku poskytované sociální služby DS Třeboň v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů.

Pakliže klient nemá příjmy na placení plné úhrady za pobyt v DS, celková částka úhrady za ubytování a celodenní stravování se sníží tak, aby mu zůstalo po jejím zaplacení 15 % příjmů.
V tomto případě je vedení DS oprávněno oslovit rodinné příslušníky, případně další blízké osoby klienta, zda jsou ochotni/schopni podílet se na úhradě nákladů za poskytovanou sociální službu.
Tato spoluúčast je v současné době dobrovolná a probíhá na základě „Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů“.

2. Fakultativní služby

Služby, které DS nabízí nad rámec základních činností stanovených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a klient si je objednal. Sazby za fakultativní služby jsou stanoveny v platném Sazebníku fakultativních služeb DS Třeboň.

3. Doplatky za léky, léčivé přípravky, případně regulační poplatky za využití lékařské pohotovostní služby

Sociální péče a podpora ze strany pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků je hrazena klientem plnou výší jemu přiznaného příspěvku na péči. 

Lékařem indikovaná ošetřovatelská péče, případně rehabilitační péče a zprostředkování odborné lékařské péče je klientovi hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, případně na náklady poskytovatele.

Úhrada může být zaplacena:

Hotově - do provozní pokladny DS, k rukám finančního referenta
Bezhotovostně - převodem na provozní účet organizace CSS JH
Přes hromadný výplatní seznam z ČSSZ Praha, ze svého důchodu