„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Základní informace > Veřejný závazek Domova seniorů

Veřejný závazek Domova seniorů Třeboň (DS)

Veřejný závazek DS upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a hodnoty Domova ve vztahu k jeho obyvatelům.

Poslání sociální služby

„Posláním naší služby je poskytování nepřetržité sociální a ošetřovatelské péče osobám, které z důvodu věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc, která jim nemůže být zajištěna jiným způsobem.
Služba umožňuje důstojně a aktivně prožít stáří, dle potřeb a schopností osob v atmosféře podpory a porozumění.
Snahou je v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti osob a jejich zapojení do běžného života společnosti.“

Cíle poskytované sociální služby: 

 • Poskytovat činnosti a aktivity vedoucí k udržení, popř. k rozvoji samostatnosti s podporou zachování fyzických, psychických a sociálních schopností klientů, to vše na základě jejich individuálních možností, schopností, potřeb, přání a životního příběhu
 • Vytvořit klientům příjemné, klidné a bezpečné prostředí a zajistit jim v našem Domově důstojné prožití stáří
 • Podporovat klienty v udržení kontaktu s běžným životem a zachování přirozených vztahů s rodinou, blízkými, známými a okolím
 • Podporovat klienty v uplatňování vlastní vůle a dát jim možnost aktivně se zapojit do chodu DS

Zásady platné při poskytování sociální služby:

1. Podpora a nezbytná míra péče

Klientům je poskytována pouze nezbytně nutná podpora a pomoc.
Úplná péče je poskytována pouze v případech, kdy není spoluúčast klienta na vykonávaných činnostech a úkonech péče o vlastní osobu možná.

2. Individualizovaná podpora klienta

Podpora a pomoc je poskytována na základě osobních cílů klienta.
Prostředkem k naplňování těchto cílů je individuální plán péče a podpory, který se pravidelně vyhodnocuje a operativně mění a v němž je respektován názor a přání klienta.

3. Zapojování klienta do spolurozhodování

Klient se může individuálně i ve skupině podílet na spolurozhodování o poskytované službě, o svém vlastním životě. DS mu k tomu aktivně nabízí možnost a respektuje jeho názor.

4. Maximální naplňování práv klienta

DS při poskytování služby dbá, aby byla zajištěna ochrana práv klienta a tato práva byla maximálně naplňována.

5. Zamezení sociálnímu vyloučení klienta

Poskytovaná služba podporuje zapojení klienta do života společnosti. Klient je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

6. Vnímání osoby klienta ve všech souvislostech

I když poskytovaná služba pokrývá jen část potřeb klienta, je vždy plánována a prováděna s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých klientů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě, apod.

7. Týmová spolupráce

Profesionalita poskytované služby vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně DS, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

8. Odpovědnost DS

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociální služby jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

9. Bezpečnost a odbornost poskytované služby

DS garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služby a její kvalitu.
DS klade důraz na další vzdělávání svých zaměstnanců, na pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytované služby.

10. Transparentnost při poskytování služby

Veškerá činnost DS je průhledná, je o ní zajištěná dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

Chceme být klientům partnery a proto:

 • Klademe důraz na důstojnost, protože ta vede k posilování sebeúcty
 • Podporujeme nezávislost klienta, protože ta vede k jeho sebeurčení
 • Vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta, protože i ty dělají domov domovem
 • Nasloucháme přáním a potřebám klienta, abychom věděli, co je pro něj důležité a čím můžeme pomoci
 • Vážíme si dobrých vztahů, protože jsou v životě často tím nejcennějším

Naše hodnoty ve vztahu k obyvatelům Domova: 

 • Chráníme Vaše soukromí
 • Jsme vůči Vám empatičtí
 • Chceme, abyste věděli, že nám na Vás záleží
 • Vaše potřeby a přání nás neobtěžují - sdílíme je
 • Je pro nás minimem, jste-li čistí, upravení a sytí
 • Chceme, abyste věděli, že v domově nejste sám/a - stáří není důvodem být sám a vzdát se radostí života
 • Domov vytvářejí lidé, my všichni zaměstnanci domova jsme součástí Vašeho života - jsme tady pro Vás