„Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou“ Zobrazit na mapě

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Hlavní stránka > Základní informace


"Pečujeme o člověka s respektem, úctou a láskou"

Základní informace:

Domov seniorů Třeboň je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, které je  příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. 
Druh poskytované sociální služby: pobytová, celoroční služba, nepřetržitá 24 hodinová péče
Kapacita zařízení: 62 klientů
Místo poskytování sociální služby: DS Třeboň, Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň

Domov seniorů Třeboň poskytuje za úhradu, ve sjednaném rozsahu sociální služby seniorům, jejichž snížená soběstačnost a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči, podporu, pomoc jiné fyzické osoby k zajištění důstojného pokud možno aktivního a plnohodnotného života

"Pomáhat člověku, kterému již fyzické nebo psychické síly ubývají, je nelehký úkol. Tato péče je poskytována kvalifikovaně, lidsky důstojně, s cílem uspokojení potřeb klienta a zachování nebo dle možnosti zlepšení kvality života".

Námi poskytované služby, výčet základních činností:

 • Poskytnutí ubytování (ubytování převážně ve dvoulůžkových pokojích, pouze dva jednolůžkové, dle možností poskytovatele a s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta)
 • Poskytnutí stravy (celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře) plus dvě jídla vedlejší (dopolední, odpolední svačina), u některých diet navíc 2. večeře)
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání/svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnějším i vnitřním prostoru,...
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc s umýváním, koupáním, při použití WC, zajištění důstojných podmínek pro osobní hygienu, základní péče o vlasy a nehty, …)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů pro seniory, obnovení/upevnění kontaktu s rodinou, blízkými, známými, …)
 • Sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností/dovedností podporujících sociální začleňování našich klientů (za sociálně terapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí klientovy schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, učí klienta, jak tyto aktivity organizovat a zajistit)
 • Aktivizační činnosti v souladu s individuálním plánem podpory uživatele (volnočasové a zájmové aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností/dovedností)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, zprostředkování zastoupení, jednání s Českou správou soc. zabezpečení, jednání s Úřadem práce, pomoc při jednání na úřadech např. změna trvalého bydliště, zprostředkování úschovy např. cenných věcí, vkladních knížek, poštovní služby, vyřizování osobních záležitostí, hájení osobních práv atd.)
 • Poskytnutí lékařem indikované ošetřovatelské péče
 • Poskytnutí rehabilitace na základě indikace lékaře 
 • Zprostředkování odborné lékařské péče (případně zajištění doprovodu klienta za touto péčí, na odborná lékařská vyšetření)
 • Na žádost klienta zajištění léků a INKO pomůcek předepsaných lékařem a jejich pravidelné podávání (dle indikace lékaře)

  Nad rámec výše uvedených základních činností může Domov zajistit další služby (dle individuální objednávky klienta), které si klient hradí ze svých prostředků, viz nabídka/sazebník fakultativních služeb DS Třeboň.

Naše cílová skupina - sociální služby poskytujeme: osobám starším 55-ti let, především z Jihočeského kraje, které vzhledem ke svému věku a zhoršenému zdravotnímu stavu, potřebují pravidelnou podporu/pomoc jiné fyzické osoby a jsou schopny komunikovat v českém nebo slovenském jazyce

Negativní cílová skupina - sociální služby neposkytujeme:

 

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb
 • osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, nebo chování osoby by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo při absenci sociálních návyků
 • osobám, které  jsou schopny za pomoci místně dostupných terénních nebo ambulantních služeb, se o sebe  postarat a  zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí,
 • osobám trpícím Alzheimerovou chorobou (z důvodu absence  uzavřeného oddělení) nebo jinou formou demence, které by mohly ohrožovat svoji  bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob
 • osobám, které požadují 100% soukromí
 • osobám, které požadují stálou osobní asistenci (stálou přítomnost personálu)

 

Domov seniorů Třeboň může odmítnout poskytnutí sociální služby v těchto případech:

  • Žadatel nepatří do naší cílové skupiny (např. věk, zdravotní stav)
  • Není volná kapacita - nemáme volnou kapacitu, místo o které zájemce žádá, tj. odmítnutí okamžitého nástupu s možností následného zařazení do pořadníku žadatelů
  • Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, tzn.:

Jeho zdravotní stav vyžaduje specializovanou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení Žadatel trpí akutní infekční nemocí
Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy/psychiatrického onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v Domově: např. schizofrenie, Alzheimerova choroba (mobilní klienti), osoby, které ohrožují sami sebe nebo okolí, …

 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl týž poskytovatel v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících za smlouvy
 • Žadateli, u něhož je lékařem popsané nadužívání alkoholických nápojů, případně závislost na zákonem zakázaných návykových látkách

Poslání DS Třeboň - SKSS č.1
Právní předpisy pro sociální služby: http://www.mpsv.cz/cs/7334